Všeobecné obchodní podmínky ELNET group s.r.o.

Platné od 1.4.2017

I. Předmět smlouvy a sjednání smlouvy
1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli přístup k síti Internet a jejím službám. Uživatel se zavazuje za objednané služby platit příslušné poplatky v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě.
1.2 Poskytovatel tímto prohlašuje, že má potřebná oprávnění k výkonu všech práv a povinností.
1.3 Poskytovatel nabízí své služby na www.elnetgroup.net.
1.4 Uživatel vyplní a odešle kontaktní formulář na internetové adrese www.elnetgroup.net včetně údajů o jeho jménu, příjmení/ obchodní firmě, datu narození/ IČ, DIČ, adrese trvalého pobytu/ sídla a adrese instalace, event. korespondenční adrese, liší-li se od adresy trvalého pobytu/ sídla, telefonním čísle, e-mailové adrese, zvolené službě a fakturačním období.
1.5 Poskytovatel v takovém případě uživateli do čtyř (4) pracovních dnů zprovozní požadovanou službu.
1.6 Poskytovatel současně odešle uživateli dva výtisky s návrhem smlouvy, které uživatel do deseti (10) dnů opatří svým vlastnoručním podpisem a obě jím podepsané vyhotovené smlouvy odešle na adresu ELNET Group s.r.o., Křižíkova 41, Praha 8, Karlín, PSČ 180 00. Nebudou-li smlouvy doručeny poskytovateli do deseti (10) dnů, upozorní na tuto skutečnost poskytovatel uživatele e-mailem na adrese uvedené v kontaktním formuláři.
1.7 Nebudou-li smlouvy doručeny poskytovateli ani do dvaceti (20) dnů, je poskytovatel oprávněn ukončit poskytování služeb uživateli.

II. Zařízení k poskytování služeb
2.1 Připojení k síti Internet je realizováno prostřednictvím:
a) datové zásuvky instalované u uživatele.
b) technického zařízení, které je instalováno u uživatele.
Uživatel je povinen poskytnout při instalaci technického zařízení potřebnou součinnost. Technické zařízení, prostřednictvím kterého jsou uživateli poskytovány objednané služby, je po celou dobu poskytování služeb výlučným majetkem poskytovatele, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. Poskytovatel je oprávněn je podle svého uvážení měnit, doplňovat, přemísťovat či upravovat. Uživatel se zavazuje řádně používat technické zařízení poskytovatele. Uživatel není oprávněn s tímto zařízením jakýmkoliv způsobem nakládat. Uživatel nesmí zejména změnit místo instalace bez vědomí poskytovatele. Uživatel nesmí zařízení poskytnout jako zástavu. Uživatel není oprávněn do zařízení poskytovatele jakkoliv zasahovat, ani umožnit takové zásahy třetí osobě.
2.2 Uživatel je povinen zabezpečit vlastní hardwarové a softwarové prostředky, včetně instalace potřebné k provozu počítače a k využívání služeb Internetu dle pokynů poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost či provoz těchto prostředků.
2.3 Uživatel je povinen informovat poskytovatele o zcizení, ztrátě, zničení nebo poškození technického zařízení nejpozději do tří dnů od vzniku takové události. Uživatel má v takovém případě právo na výměnu technického zařízení do sedmi dnů od oznámení škodné události, a to po zaplacení náhrady škody poskytovateli.

III. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití poskytovaných služeb, nebo za informace dostupné v síti Internet, ani za přenos dat prostřednictvím sítě Internet, přestože jsou tyto informace přístupné prostřednictvím služeb dodávaných poskytovatelem.
3.2. Uživatel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost pro plnění předmětu smlouvy poskytovateli.
3.3 Uživatel tímto uděluje poskytovateli souhlas s prováděním prací souvisejících s dodávkou objednaných služeb, opravou, úpravou, montáží, údržbou, seřízením, doplněním, změnou, přemístěním, revizí, měřením či demontáží zařízení poskytovatele v prostorách místa instalace, a pokud to bude nezbytné pro plnění předmětu smlouvy, i do ostatních prostorů nemovitosti, a to za přítomnosti uživatele či jeho zástupce. Za účelem plnění smlouvy se uživatel zavazuje umožnit na požádání poskytovateli nebo poskytovatelem pověřené osobě na základě písemného pověření přístup do prostor místa instalace po celou dobu trvání smlouvy, jakož i v souvislosti s jejím ukončením.
3.4 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může provádět měření objemu přenesených dat technickými prostředky poskytovatele.
3.5 Uživatel bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny. Uživatel bere na vědomí, že při užívání objednaných služeb nebo jiných služeb on-line existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup k počítači uživatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající nebo jinak se vztahující k takovému přístupu třetích osob k počítači uživatele nebo k jakékoliv ztrátě dat uživatele umístěných na jeho počítači ani za případné užívání takových aplikací uživatelem. Uživatel je výlučně odpovědný za provedení zálohování dat na svém počítači a poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za to, zda uživatel takové zálohování dat provedl či nikoliv.
3.6 Uživatel se zavazuje užívat poskytované služby v souladu s právními předpisy.
3.7 Uživatel se zavazuje zdržet se jakýchkoliv jednání, která porušují etická pravidla chování na síti Internet, zejména se uživatel zavazuje nezasílat prostřednictvím elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tzv. spamming atp.).
3.8 Uživatel se zavazuje nepodnikat žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí, pro které nemá oprávnění k přístupu.
3.9 Uživatel se zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn k jakémukoliv jinému využití dodávaných služeb bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, zejména není uživatel oprávněn umožnit komerční užívání služeb třetím osobám. Za porušení této povinnosti je uživatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
3.10 Porušení povinností stanovených v čl. 3.2 a čl. 3.3 je považováno za závažné porušení smlouvy a poskytovatel je oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb uživateli, a to bez předchozího upozornění. Sjedná-li uživatel nápravu, poskytovatel v přiměřené lhůtě obnoví dodávku služeb uživateli, a to základě písemné žádosti uživatele a po zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč (pět tisíc korun) v případě jednotlivého porušení povinnosti podle čl. 3.3
3.11.  Poskytovatel se zavazuje zabezpečit prostupnost datové sítě dle charakteru objednaných služeb v souhlasu s dalšímu podmínkami smlouvy.

IV. Odstraňování poruch a závad
4.1 Při poskytování služeb může docházet k občasnému snížení kvality, dočasnému omezení, případně k dočasnému omezení či přerušení poskytování objednaných služeb. Pokud je to možné, oznámí poskytovatel takovou skutečnost uživateli vhodným způsobem předem (např. prostřednictvím elektronické pošty nebo webových stránek poskytovatele).
4.2 Uživatel je povinen ohlásit poruchy v dodávce služeb nebo na zařízení poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.
4.3 Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy na své straně nejpozději do tří pracovních dnů do jejich ohlášení, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody, zejména nedostatečná součinnost uživatele (neumožnění přístupu), přerušení dodávky elektrické energie apod.
4.4 Bude- li porucha na straně poskytovatele takového charakteru, že způsobí přerušení dodávky služby po dobu delší, než tři pracovní dny od odhlášení poruchy uživatelem, bude uživateli na základě jeho písemné žádosti odečtena poměrná část jeho pravidelného poplatku po dobu přerušení dodávky služby ode dne ohlášení poruchy poskytovateli, a to zpravidla v následujícím zúčtovacím období, ledaže toto přerušení dodávky služby bylo způsobeno okolnostmi, za které poskytovatel neodpovídá (zejména vyšší moc, zavinění třetí osoby, atp.). Poskytovatel neodpovídá za škodu či ušlý zisk, který uživateli vznikl z důvodu, že služba byla poskytnuta vadně či nebyla poskytnuta vůbec.
4.5 Poskytovatel je oprávněn ze závažných technických nebo provozních důvodů omezit poskytování služeb na dobu nezbytně nutnou.
4.6 Náklady na odstranění poruchy nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil uživatel nebo je-li závada způsobena poruchou na hardwarovém nebo softwarovém zařízení uživatele. V takovém případě je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli finanční úhradu za odstranění závady dle platných cen poskytovatele.

V. Poplatky a platební podmínky
5.1 Uživatel je povinen uhradit vstupní poplatek a poměrnou část měsíčního poplatku a platit pravidelné poplatky v souladu s aktuálně platným ceníkem. Ceník je nedílnou součástí smlouvy. Uživatel tímto stvrzuje, že se s aktuálním ceníkem seznámil a bere ho na vědomí.
5.2 Vstupní poplatek se uživatel zavazuje uhradit poskytovateli ke dni zprovoznění služeb v hotovosti.
5.3 Pravidelné poplatky je uživatel povinen hradit na bankovní účet poskytovatele nejpozději do patnácti dnů po obdržení vyúčtování služeb poskytovatelem.
5.4 Způsob a interval platby pravidelných poplatků mohou být měněny dohodou smluvních stran. Návrh na změnu způsobu nebo intervalu plateb pravidelných poplatků je smluvní strana povinna navrhnout druhé smluvní straně písemným oznámením ve lhůtě nejméně třicet dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny. K akceptaci navrhované změny druhou stranou dojde na základě písemného souhlasu a jeho doručením navrhovateli.
5.5 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv za trvání smlouvy navrhnout uživateli změnu výše pravidelných poplatků, a to písemným oznámením nové výše pravidelného poplatku uživateli ve lhůtě nejméně třiceti (30) dnů předem (dále také jen „písemné oznámení“). Uhrazení pravidelného poplatku v jeho nové výši uživatelem je považováno za souhlasný projev vůle uživatele s touto změnou; tím je změna sjednána. Pokud po uplynutí třicetidenní (30) lhůty po doručení písemného oznámení uživatel uhradí pravidelný poplatek v jeho původní výši, má se zato, že se změnou výše pravidelných poplatků nesouhlasí; v takovém případě smlouva končí uplynutím devadesáti (90) dnů od doručení písemného oznámení uživateli. Za písemné oznámení změny pravidelného poplatku se považuje i e-mailová zpráva.
5.6 Pro případ prodlení uživatele s platbou je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb uživateli, a to i bez předchozího oznámení, bude-li prodlení uživatele trvat déle, než sedm (7) dnů. Zaplatí-li uživatel celou dlužnou částku, poskytovatel obnoví dodávku objednaných služeb v přiměřené lhůtě dle svých možností; a to po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 500,– Kč. V případě opakovaného prodlení plateb je poskytovatel oprávněn požadovat platbu předem na základě zálohové faktury.
5.7 Poskytovateli náleží po dobu platnosti smlouvy právo na úhradu pravidelných poplatků na základě smlouvy bez ohledu na to, zda uživatel skutečně využíval objednané služby.
5.8 Změnu tarifu provádí poskytovatel bezplatně a změna nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl požadavek na změnu písemně podán.
5.9 Při platbách předem poskytuje poskytovatel následující slevy: 3 měsíce 5%, 6 měsíců 7%, 12 měsíců 10%.

VI. Trvání a zánik smlouvy
6.1 Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
6.2 Uživatel i poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodů, nejdříve však po uplynutí tří měsíců ode dne podpisu smlouvy. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. V případě poskytnutí slevy na WiFi router anebo jiné HW zařízení je výpovědní lhůta šestiměsíční. Výpovědní lhůta počíná plynout prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla druhé straně písemná výpověď doručena.
6.3 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) v případě prodlení uživatele s platbou pravidelných poplatků delším, než třicet (30) dnů,
b) v případě, že uživatel porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy takovým způsobem, který poskytovateli znemožňuje a/ nebo podstatně ztěžuje plnění smluvních závazků,
c) jestliže poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb, které tvoří předmět smlouvy,
d) nastanou–li při instalaci technického zařízení nepředvídatelné okolnosti, které poskytovateli znemožní zahájení dodání služeb do třiceti (30) dnů ode dne uzavření smlouvy,
e) z jiných technických důvodů na straně poskytovatele, které znemožní poskytovateli plnit předmět smlouvy po dobu delší třiceti (30) dnů a nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran,
f) uživatel uvedl ve smlouvě nepravdivý údaj nebo bezdůvodně odmítá poskytovateli součinnost.
Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení uživateli.
6.4 Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) v případě, že poskytovatel přestane dodávat objednané služby po dobu delší, než třicet (30) dnů,
b) jestliže poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb, které tvoří předmět smlouvy.
Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení poskytovateli.
6.5 Vstupní poplatek je v případě ukončení smlouvy nevratný s výjimkou odstoupení od smlouvy podle čl. 6.3 písm. c) a nebo d).
6.6 Po ukončení platnosti smlouvy se poskytovatel zavazuje bez zbytečného odkladu své zařízení demontovat a uživatel se zavazuje poskytnout mu nezbytnou součinnost k takové demontáži. V případě, že uživatel neumožní demontáž zařízení poskytovatele, má poskytovatel nárok na náhradu způsobené škody.

VII. Společná a závěrečná ustanovení
7.1 Smlouva může být měněna písemnou dohodou poskytovatele a uživatele. Tyto VOP mohou být měněny písemnou dohodou poskytovatele a uživatele nebo postupem upraveným v čl. 5.5 VOP.
7.2. Závazkový vztah poskytovatele a uživatele, pokud není upravený v uzavřené smlouvě, případně spory z této smlouvy vzniklé, se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanským zákoníkem) a zákonem č. 634/1992 Sb. v platném znění (o ochraně spotřebitele).
7.3 Uživatel je oprávněn v případě sporu, který se nepodařilo vyřešit dohodou, využít orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je ve vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9.
7.4 Pro případ soudního sporu je místně příslušný soud obecný soud poskytovatele.
7.5 Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu smlouvy seznámen s platnými podmínkami poskytovatele pro poskytování objednaných služeb, zejména byl seznámen s nároky na požadované technické parametry zařízení uživatele, se způsoben užívání objednaných služeb, úhradou poplatků, odstraňováním závad, a souhlasí s nimi.
7.6 V souladu se zákonem č. 101/2002 Sb. v platném znění uděluje uživatel poskytovateli po dobu trvání smlouvy oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro komunikaci s uživatelem. Poskytovatel se zavazuje nepředávat údaje o uživateli třetí straně s výjimkou povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů České republiky a pro potřeby zřízení internetové televizi.

 

Aktuálně

26.6.2012 - Nový web spuštěn

Spustili jsme pro vás nový web.

Archiv aktualit